دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
زهرا عباسی

زهرا عباسی

کارشناسی بهداشت عمومی
کارکنان بخش تشخیص و جراحی

اعظم سادات ابراهیمی

اعظم سادات ابراهیمی

دیپلم
کارکنان بخش تشخیص و جراحیشرح وظایف:
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب