امروز : 29 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر محمد مهدی دباغ

دکتر محمد مهدی دباغ

مدیر گروه اندودانتیکس دکترای تخصصی اندودانتیکس مرتبه علمی: استادیار
دکتر معصومه بهداروندی

دکتر معصومه بهداروندی

عضو گروه اندودانتیکس دکترای تخصصی اندودانتیکس
دکتر فروغ نیکزاد

دکتر فروغ نیکزاد

عضو گروه اندودانتیکس دکترای تخصصی اندودانتیکس
دکتر احمد امیری چرمهینی

دکتر احمد امیری چرمهینی

عضو گروه اندودانتیکس دکترای تخصصی اندودانتیکس
دکتر مهران فرج الهی

دکتر مهران فرج الهی

عضو گروه اندودانتیکس دکترای تخصصی اندودانتیکس
گروه اندودانتیکس
اندودانتیکس شاخه ای از علم دندانپزشکی است که با مورفولوژی، فیزیولوژی و پاتولوژی پالپ دندان و همچنین انساج اطراف دندان ارتباط دارد. هدف از درمان های اندودانتیک حفظ و بازگرداندن سلامتی بافت های اطراف ریشه می باشد. برای موفقیت در درمانهای اندودانتیک، دندانپزشک باید با علوم پایه چون بیولوژی پالپ نرمال، آناتومی و مورفولوژی دندان و ریشه، اتیولوژی، تشخیص و پیشگیری از بیماری های پالپ و پری آپیکال آگاهی داشته باشد و بتواند بیماریهای پالپ و صدمات وارده به آن و همچنین بیماریهای ناحیه پری آپیکال را تشخیص دهد و سپس درمان نماید.
تعداد هیئت علمی 5
تعداد دانشجو 143
تعداد فارغ التحصیلان 129
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب