امروز : 30 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر آمنه تقدیسی

دکتر آمنه تقدیسی

مدیرگروه دندانپزشکی کودکان دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
دکتر مائده رضایی

دکتر مائده رضایی

عضو گروه دندانپزشکی کودکان دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
دکتر ریحانه رحیمی

دکتر ریحانه رحیمی

عضو گروه دندانپزشکی کودکان دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
دکتر عاطفه علیزاده

دکتر عاطفه علیزاده

عضو گروه دندانپزشکی کودکان دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
دندانپزشکی کودکان
رشته دندان پزشکی کودکان شاخه ای از علم دندانپزشکی است و حیطه اصلی فعالیت این بخش شامل پیشگیری،تشخیص و درمان بیماری های دهان و دندان کودکان و نوجوانان طبیعی و با نیازهای خاص است و در حیطه های مطرح شده دارای فعالیت های آموزشی نظری و عملی جهت دانشجویان دکترای عمومی و تخصصی و همچنین فعالیت های پژوهشی می باشد.
تعداد هیئت علمی 4
تعداد دانشجو 143
تعداد فارغ التحصیلان 129
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب