دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فریبا سبزه ئی

فریبا سبزه ئی

دیپلم
کارکنان بخش اندودانتیکس و پریودانتیکس

مریم تقوایی

مریم تقوایی

کارشناسی
کارکنان بخش اندودانتیکس و پریودانتیکس

زهرا قاسم زاده

زهرا قاسم زاده

کارشناسی بهداشت عمومی
کارکنان بخش اندودانتیکس و پریودانتیکسشرح وظایف:
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب