دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
اکرم گندمی نصرآبادی
کارشناس EDO
کارشناسی پرستاری
اکرم گندمی نصرآبادی
شرح وظایف:
همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش دندان پزشکی
همکاری در اجرا در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی
همکاری در اجرای فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکزآموزشی درمانی مربوطه
همکاری و نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان تشویق وترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید
جمع آوری و نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم 
نیاز سنجی اعضای هیات علمی درزمینه های آموزشی وانعکاس آنها به EDC
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب