دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
زهرا جدادی
کارشناس گروه دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی مهندسی نرم افزار
زهرا جدادی
شرح وظایف:
مسئول قرارداد حق التدریس اساتید مدعو و اعضای هیات علمی دانشکده پیگیری ابلاغ دروس اساتید بالینی در هر نیمسال تحصیلی صدور گواهی اشتغال به تحصیل و تردد دانشجویان مدیریت بایگانی دیجیتالی پرونده ها مدیریت سامانه فرادید و آپلود سوالات و اپراتوری سیستم و گزارش نتایج آزمون به اساتید مدیریت نرم افزار تولید محتوا مدیریت بایگانی آموزش صدور کلیه نامه های مالی دانشجویان و تدارک جدول شهریه پردازان جهت ارائه به امور مالی مدیریت سامانه سما جهت ورود کدهای بالینی و پایه در هر نیمسال تحصیلی و انتقال به وب تشکیل جلسات ماهیانه گروه های آموزشی و تنظیم صورت جلسات آن تحویل تاییدیه تحصیلی به دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی و بایگانی آنها تشکیل زونکن اساتید بالینی جدید و تحویل به ایشان تکمیل جداول اساتید راهنما دانشکده ابتدای هر نیمسال تحصیلی جهت نصب در پشت درب اتاق ایشان ارائه لیست حضور و غیاب کلاسی و سایر امور محوله از سوی مافوق ....
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب