دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
فاطمه جمشیدی فر
کارشناس پژوهشی
کاردانی اتاق عمل
فاطمه جمشیدی فر
شرح وظایف:
ثبت نام اعضای هیات علمی ودانشجویان درسامانه پژوهان ارائه فرم ثبت موضوع پایان نامه به دانشجویان جهت تکمیل وتایید اساتید راهنما بررسی فرمهای ثبت موضوع تکمیل شده از نظر تکراری نبودن موضوع ووبایگانی فرمها هماهنگی تشکیل کارگاههای پژوهشی جهت توانمندسازی اعضای هیات علمی ودانشجویان ارسال طرحهای تحقیقاتی به شورای پژوهشی دانشگاه جهت بررسی درکمیته قیمت وارسال به کمیته اخلاق هماهنگی وبرگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده جهت بررسی پروپوزا ل دانشجویان و تصویب یا اصلاحیه پروپوزال توسط اعضای شورای پژوهشی واعلام نظر کتبی شورا به استاد راهنمای مربوطه ومطرح کردن موضوعات ونامه های پژوهشی وتهیه صورتجلسه ارسال پایان نامه های تصویب شده به کمیته اخلاق جهت تایید واخذ کد اخلاق معرفی دانشجویان به مراکز مختلف درمانی و موسسات جهت انجام پژوهش راهنمایی دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف پایان نامه ها ، اعم از اخذ عنوان و ارائه پروپوزال ، طرح و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و اجراءودفاع از پایان نامه بررسی طرح های تحقیقاتی از نظر انطباق با مقررات پژوهشی دانشگاه صدور دعوت نامه برای داوران و اساتید راهنما و مشاور جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه صدور دعوت نامه برای اعضاء شورا و مدعوین جهت شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده تشکیل جلسه دفاع وتهیه فرمها وصورتجلسه دفاع
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب