دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر آمنه تقدیسی
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی
دکترای تخصصی دندانپزشکی کودکان
دکتر آمنه تقدیسی
شرح وظایف:
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشکده ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادها نظارت بر حسن اجرای آئین نامه های آموزشی مربوطه ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های آموزشی ارزیابی فعالیتهای آموزشی و گزارش آن به رئیس دانشکده پیگیری و نظارت مصوبات شورای آموزشی دانشکده عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه عضو شورای پژوهشی و نظارت بر پایان نامه های کارورزان نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی ونظارت بر تنظیم برنامه های درسی و امتحانی ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان , اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDC تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب