دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
مهندس ایرج محمودی
مسئول فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی مهندسی نرم افزار ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)
مهندس ایرج محمودی
شرح وظایف:
پشتیبانی نرم افزاری از کلیه نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در دانشکده پشتیبانی فنی ازکلیه سیستمهای واحدهای زیرمجموعه پشتیبانی از عملکرد صحیح اتوماسیون اداری نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوط نگهداری و حفظ ارتباطات شبکه با همکاری مرکز مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پشتیبانی،نیاز سنجی و ارائه پیشنهاد خرید و ارتقاء تجهیزات شبکه و سیستم های دانشکده مشاوره در زمینه IT به اساتید، کارمندان و دانشجویان در جهت رفع مشکلات آنها نظارت بر اجرای صحیح سامانه های نرم افزاری موجود کارشناسی و کنترل و نظارت برتهیه یا خرید تجهیزات Passive و Active مورد نیاز واحد جهت توسعه شبکه LAN موجود با هماهنگی مرکز IT دانشگاه ارتقاء دانش شغلی از طریق شرکت در دوره ها و کارگاه های آموزشی معاونت فناوری اطلاعات دانشگاه تهیه گزارش از فعالیت ها، پیشرفت هاو مشکلات به ریاست دانشکده انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر و پست سازمانی مربوطه از طرف مقام مافوق ارجاع می شود.
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب