دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر الهه قاسم زاده حسینی
سرپرست EDO
دکترای تخصصی بیماری های دهان،فک و صورت
دکتر الهه قاسم زاده حسینی
شرح وظایف:
همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آموزش دندان پزشکی همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیات علمی همکاری در اجرای فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکزآموزشی درمانی مربوطه ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش درآموزش ارائه مشاوره به گروههای آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده در حیطه های مختلف فرایند یاددهی - یادگیری ، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی نظارت بر نحوه ارزیابی دانشجویان تشویق وترغیب دانشجویان جهت شرکت در ارزشیابی صحیح اساتید تهیه وارسال فرآیندهای آموزشی به جشنواره آموزشی شهید مطهری نظارت بر ارائه طرح درسها در ابتدای ترم نیاز سنجی اعضای هیات علمی در رمینه های آموزشی وانعکاس آنها به EDC
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب