دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
معصومه طباطبایی

معصومه طباطبایی

کارشناس حسابداری
مسئول امور مالی دانشکده دندانپزشکی


شرح وظائف
x انجام امور مالی دانشکده دندانپزشکی با توجه به مقررات و قوانین مربوط به وصول اعتبارات ،نگهداری و تنظیم دفاتر اعتبارات و تعهدات نگهداری و تنظیم دفاتر حساب های دریافتی و پرداختی دانشکده بر اساس حسابداری تعهدی نحوه مصرف اعتبارات بر اساس مقررات و ضوابط مالی مربوطه تهیه و تنظیم گزارش های مالی بر اساس حسابداری تعهدی تنظیم اسناد مالی و نگهداری حساب ها و تنظیم گردش مالی تامین اعتبارات درخواست های خرید بر اساس درخواست های دانشکده اعمال نظارت بر هزینه ها بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه پیگیری درخواست های تخصیص از برنامه و بودجه و درخواست از مدیریت مالی و نامه های مربوطه
امیرحسین حلاج باشی

امیرحسین حلاج باشی

کارشناس ارشد مدیریت مالی
کارشناس امور مالی دانشکده دندانپزشکی


شرح وظائف
x انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب ،تهیه تراز عملیات و تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضای انها انجام رسیدگی و نظارت بر کلیه اسناد مالی و پرداخت ها و ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط همکاری در تعیین و تنظیم بودجه دانشکده ها بر اساس خط مشی تعیین شده و نیاز های دانشکده کنترل صورت مغایرت بانکی و حساب های مرتبط و رفع اختلالات در میان آنها نظارت بر امور مربوط به اموال و دفاتر اموال بر حسب واحد مورد نظر رسیدگی و تنظیم اسناد حسابداری رسیدگی به حساب اموال و تهیه صورت های مالی انجام کلیه امور محوله از طرف مسئول مافوق

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب