دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

متخصص پاتولوژی دهان وفک
مدیر گروه رادیولوژی دهان و دندان
مرتبه علمی: استادیار

دکتر فائزه میرجلیلی

دکتر فائزه میرجلیلی

دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان

دکتر سوسن رحیمیان

دکتر سوسن رحیمیان

دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان

دکتر شهاب الدین ناظری

دکتر شهاب الدین ناظری

دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان

دکتر درسا پورضرابی

دکتر درسا پورضرابی

دکترای تخصصی رادیولوژی دهان و فک
عضو گروه رادیولوژی دهان و دندان


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب