دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر یاسمن قوامی لاهیج

دکتر یاسمن قوامی لاهیج

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
مدیر گروه ترمیمی

دکتر مینا اعتماد

دکتر مینا اعتماد

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
عضو گروه ترمیمی

دکتر شادی تیوای

دکتر شادی تیوای

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
عضو گروه ترمیمی

دکتر طاهره پرهیزکار

دکتر طاهره پرهیزکار

دکترای تخصصی دندانپزشکی ترمیمی
عضو گروه ترمیمی


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب