دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

متخصص پاتولوژی دهان وفک
مدیرگروه بیماری های دهان و فک و صورت
مرتبه علمی: استادیار

دکتر الهه قاسم زاده حسینی

دکتر الهه قاسم زاده حسینی

دکترای تخصصی بیماری های دهان،فک و صورت
عضو گروه بیماریهای دهان و فک و صورت

دکتر کوثر رضایی فر

دکتر کوثر رضایی فر

دکترای تخصصی بیماری های دهان و فک و صورت
عضو گروه بیماریهای دهان و فک و صورت


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب