دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
دکتر محمد مهدی دباغ

دکتر محمد مهدی دباغ

دکترای تخصصی اندودانتیکس
مدیر گروه اندودانتیکس
مرتبه علمی: استادیار

دکتر معصومه بهداروندی

دکتر معصومه بهداروندی

دکترای تخصصی اندودانتیکس
عضو گروه اندودانتیکس

دکتر فروغ نیکزاد

دکتر فروغ نیکزاد

دکترای تخصصی اندودانتیکس
عضو گروه اندودانتیکس

دکتر احمد امیری چرمهینی

دکتر احمد امیری چرمهینی

دکترای تخصصی اندودانتیکس
عضو گروه اندودانتیکس

دکتر مهران فرج الهی

دکتر مهران فرج الهی

دکترای تخصصی اندودانتیکس
عضو گروه اندودانتیکس


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب