دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

 مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده دندانپزشکی: دکتر آمنه تقدیسی کاشانی

 

شرح وظایف:

 

  •  صدورحکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی
  •  نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه
  • ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته
  • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته
  •  پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
  • گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
  •  تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
  • انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
  • عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب