دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
عاطفه آین
کارشناس آموزش مقطع علوم پایه دانشکده دندانپزشکی
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
عاطفه آین
شرح وظایف:
برنامه ریزی دروسی ترمی و امتحانی مقطع علوم پایه همکاری در انتخاب واحد دانشجویان مقطع پایه و بالینی جذب و پذیرش دانشجویان خارجی و جدیدالورود در هر سال تحصیلی مدیرت و نظارت بر آزمون های علوم پایه و معرفی مشمولین بروزرسانی جدول اساتید راهنما و همکاری در صدور ابلاغ ایشان به بانک اطلاعات هیات علمی دانشگاه با مسئول آموزش در ابتدای هر ترم تحصیلی معرفی دانشجویان ممتاز و مشروطی دانشکده پایان هر نیمسال تحصیلی پرینت لیست نمرات اساتید پایه پس از نهایی کردن نمرات در هر نیمسال تحصیلی ثبت نمرات دانشجویان پایه با همکاری کارشناس گروه اخذ نمونه سوالات اساتید پایه جهت بارگزاری در سامانه فرادید پیگیری نامه درخواست دانشجویان مهمان پایه در هر نیمسال تحصیلی و طرح در شورای آموزشی و پیگیری جهت ارسال ایشان همکاری با مسئول آموزش در صدور فراغت از تحصیل دانشجویان اطلاع رسانی به دانشجویان پایه مسئول آمار و عملکرد دانشکده مسئول امور فرایندنویسی دانشکده مسئول امور بانوان دانشکده و سایر امور محوله از سوی مافوق ....
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب