دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی کاشان EDO 

(Education Development Office)

 

تاریخچه:

تعلیم و تربیت از ارکان بنیادی هر جامعه است که باعث رشد و بقای انسانها می شود. با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت درامر آموزش، مراکز توسعه آموزش در بسیاری از کشورهای ناحیه مدیترانه شرقی ایجاد شده اند. این مراکز علاوه بر آنکه مستقیماً به امرآموزش افراد در سیستم های بهداشتی می پردازند به تربیت کارکنان بهداشتی مورد نظر نیز مبادرت می ورزند ,قادرند در سطوح مختلف ازجمله محلی و کوچک که وابسته به دانشکده، دانشگاه و مراکز آموزشی و بیمارستانی تابعه بوده ، آموزشهای لازم را جهت ارتقاء وتوسعه یافته های علمی جدید ارائه نمایند.
 
دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی نیز با هدف تسهیل اهداف استراتژیک و تعامل با تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های مؤثردر ارتقاء آموزش ، از مهرماه سال 1393فعالیت خود آغاز نمود .این دفتر در راستای اهداف مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه اهداف خود را در حیطه های توسعه برنامه ریزی درسی و آموزشی (curriculum development)، ارزشیابی (evaluation)، پژوهش در آموزش(research in education)برنامه ریزی نموده است .
 

فلسفه:

 دفتر توسعه دانشکده دندانپزشکی  با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه و ارتقاء سطح سلامت و بامشارکت فعالانه و اشاعه روحیه همکاری زمینه و بستر مناسب و مساعدی را برای رشددانشجویان و اساتید فراهم می‌سازد و به منظور ارتقای کیفی سطح توانمندی های آموزشی و ایجاد تعهد به یادگیری در بدنه علمی و آموزشی دانشکده دندانپزشکی  با هدف تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد و خلاق برای ارایه خدمات سلامت با کیفیت به آحاد جامعه متناسب با نیازهای حا ل و آینده سیستم سلامت از اهم رسالت های این دفتر می باشد.

رسالت:

رسالت دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی ارتقای کیفیت آموزش با هدف غایی ارتقای سلامت جامعه است. این دفتر مسئولیت برنامه‌ریزی آموزشی، توانمندسازی اعضای هیات علمی، توسعه روش‌های یادگیری فعال و ارتقای کیفیت آموزش بالینی را برعهده دارد.
 

دور نما :

ما برآنیم تا با توسعه و ارتقای آموزش دندانپزشکی در دانشکده و کلینیک های دندانپزشکی  وابسته به دانشگاه ، پیشتاز توسعه آموزش و مصداق بارز آموزش بر اساس نیازهای جامعه درسطح دانشکده های هم تراز خود باشیم.

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت EDOدانشکده دندانپزشکی کاشان:

هدف بلند مدت 1: توسعه برنامه ریزی درسی در دانشکده
اهداف کوتاه مدت
1-1: تدوین 100 درصدی Log bookبرای کلیه دروس عملی کلیه دروس عملی رشته دندانپزشکی
2-1: تدوین 100 درصدی Study guide برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی
3-1: تدوین 100 درصدی Lesson plan (طرح دروس) برای کلیه دروس نظری رشته دندانپزشکی
4-1: تدوین 100 درصدی course plan(برنامه درسی) کلیه دروس نظری و عملی رشته دندانپزشکی
5-1: انجام بازنگری 100 درصدی کلیه برنامه های آموزشی تدوین شده و سرفصل های دروس
6-1: برنامه ریزی جهت اجرای یک یا چند مرحله از برنامه integrationدر کوریکولوم رشته های دندانپزشکی عمومی دانشکده
7-1: ارتقاء واحدهای آموزشی در فیلد دانشجویان، جهت نزدیکتر شدن هر چه بیشتر توانایی علمی و عملی آنان با نیازهای موجود در جامعه براساس آموزش جامعه نگر
8-1: ارتقاء سامانه خدمات آموزشی و برنامه ریزی ترمی
9-1: بکارگیری متدهای نوین در تدریس براساس اهداف آموزشی و سبکهای یادگیری دانشجویان با رویکرد یادگیری مادام العمر و آموزش دانشجو محور
 
هدف بلند مدت 2: توسعه برنامه های آموزشی مداوم جهت اساتید
اهداف کوتاه مدت
1-2: تدوین رسانه آموزش الکترونیک در مورد حداقل 10%-5% واحدهای دروس ارائه شده توسط گروههای آموزشی دانشکده
2-2: افزایش تعداد برنامه های باز آموزی آموزش مداوم براساس نیازسنجی اساتید
 
هدف بلند مدت 3: ارتقای کمی و افزایش مهارتهای آموزشی اعضاء هیات علمی دانشکده
اهداف کوتاه مدت
1-3: فراهم سازی بستر مناسب به منظور افزایش پوشش شرکت در دوره های فلوشیپ فراگیری یا دوره ی مجازی آموزش پزشکی
2-3: برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه مهارتهای آموزشی، روش تحقیق، تدوین طرح درس و ... جهت اعضاء هیات علمی دانشکده براساس نیاز سنجی آموزشی
3-3: جذب اعضاء هیات علمی به تعداد مورد نیاز متناسب با اهداف توسعه رشته و دوره های آموزشی و رعایت نسبت استاد به دانشجو و دستیار و توزیع متناسب فعالیت های آموزشی ، پژوهشی اجرایی اساتید
 
هدف بلند مدت 4: توسعه ارزشیابی برنامه های آموزشی دانشکده
اهداف کوتاه مدت
1-4: افزایش پوشش ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده
2-4: اجرای تحلیل آزمون در 100 درصد امتحانات تستی و در صورت امکان 5 درصد امتحانات تشریحی برگزار شده در دانشکده در پایان ترم تحصیلی
3-4: بستر سازی و ترغیب اساتید به منظور بکارگیری متدهای نوین ارزشیابی( Dops، 360 درجه ، آسکی، پورت فولیو، Log book، چک لیست، Mini CX، ....) در ارزشیابی تکوینی و تکمیلی دانشجویان و دستیاران.
4-4: اجرای فرآیند ارزشیابی درونی کلیه گروههای آموزشی دانشکده هر سه سال
5-4: افزایش پوشش ارزشیابی بیرونی از درون گروههای آموزشی دانشکده
6-4: انجام فرآیند های نظر سنجی از دانشجویان در جهت تدوین برنامه های توسعه مهارتهای عملی و بازنگری برنامه ریزی درسی و اثر بخشی متدها و برنامه های تدریس و ارزشیابی همچنین کیفیت بالینی و آموزشی گروههای مختلف دانشکده
7-4: انجام مستمر ارزشیابی کیفی و کمی آموزشی نظری، عملی اساتید 2 بار در سال و ارائه بازخوردهای لازم و انعکاس به مراجع ذیصلاح
8-4: انجام ارزشیابی اساتید توسط همتایان در گروههای آموزشی دانشکده
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب