دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
طاهره زینت بخش
مسئول دفتر ریاست دانشکده دندانپزشکی
کاردانی
طاهره زینت بخش
شرح وظایف:
مسئول دبیرخانه دانشکده تنظیم کلیه مکاتبات اداری دفتر رئیس دانشکده از طریق اتوماسیون دیدگاه برقراری ارتباط تلفنی رئیس دانشکده با داخل و خارج از دانشکده و بالعکس پاسخگويي و راهنمايي مراجعين دفتر رئیس ومعاون آموزشی دانشکده دندان پزشكي هماهنگي و دعوت از اعضاي هيات علمي در خصوص برگزاري جلسات در دانشكده همكاري با مسئول محترم كلينيك ويژه كتابچي در امور محوله پاسخگويي به تلفن هاي دفتر رئیس و معاون آموزشی دانشکده بايگاني اسناد و نامه های دفتر رئیس دانشكده دريافت نامه هاي فكس شده به دانشكده و ارجاع آن به مسئولين و انجام هرگونه فكس به ساير واحدهاي خارج از دانشكده ، انجام اسكن نامه ها از طريق اسكنر تحويل گرفتن نامه هاي وارده از سوي ساير واحدهاي دانشگاه و ارجاع آن به مسئولين ذيربط دانشكده همكاري با کلیه واحدهای اداری دانشکده
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب