دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

اعضای شورای پژوهشی دانشکده دندانپزشکی کاشان


دکتر کوثر رضائی فر معاون پژوهشی دانشکده
دکتر محمد مهدی دباغ  عضو هیئت علمی دانشکده
دکترآمنه تقدیسی عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر فائزه میرجلیلی  عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد  عضو هیئت علمی دانشکده
دکترالهه قاسم زاده حسینی  عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر اکرم یزدانی   عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر اسماعیل حسن زاده  عضو هیئت علمی دانشکده

 

شرح وظایف شورای پژوهشی:

 

وظایف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زیر است: 

 بند ۱ - بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی پیشنهادی ارسالی از گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائید معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های تحقیقاتی را به کمیسیون‌های تخصصی شورا و یا افراد صاحب نظر دیگر ارجاع دهد. 
 تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد. 
 بند ۲ - تدوین سیاست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه 
 بند ۳ - مطالعه و پیشنهاد راهکارهای ایجاد انگیزه و علاقه در اعضای هئیت علمی دانشکده جهت فعال نمودن پژوهش 
 بند ۴- بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معیارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و منعکس نمودن آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولویتهای تحقیقاتی و ارائه آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 بند ۶ - تشویق انجام پژوهش‌های بین گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اینگونه پژوهش‌ها 
 بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهیلات لازم جهت مجریان طرح‌های تحقیقاتی در روند اجرای طرح 
 بند ۸ - تشویق مجریان طرح به ارائه نتایج پژوهش‌های پایان‌یافته به موسسات ذیربط جهت کاربرد آن در عرصه‌های مختلف علمی و عملی 
 بند ۹ - تنظیم گزارش سالیانه فعالیت‌های پژوهشی دانشکده و تعیین و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
 تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده را برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال نماید. 
 بند ۱۰- ارائه خط مشی وتعیین و تصویب موضوعات تحقیقاتی با توجه به اولویت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد پایان نامه
 بند ۱۱- برنامه‌ریزی جهت تدوین، تالیف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمینارهای داخلی و خارجی با هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه 
 بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمینارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پیشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده
 
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب