دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

اعضای شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی

     
دکتر محمد مهدی دباغ  رئیس دانشکده  
دکتر آمنه تقدیسی معاون آموزشی
دکتر زهرا هاشم زاده معاون دانشجویی فرهنگی
دکتر کوثر رضائی فر معاون پژوهشی
دکتر الهه قاسم زاده حسینی عضو هیئت علمی
دکتر اسماعیل حسن زاده  عضو هیئت علمی
دکتر نیلوفر فرحمند عضو هیئت علمی
دکتر مهتاب ابراهیمی نژاد  عضو هیئت علمی
دکتر فرزاد ضیائی عضو هیئت علمی
 
 
 

شرح وظایف:

  • برنامه ‎ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می‎شود
  • تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه
  • بررسی و تصویب برنامه ها و طرح‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی بررسی و تصویب طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه
  • هماهنگی میان گروه‌های آموزشی در ارائه دروس مشترک 
  • اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
  • بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه
  • پیشنهاد ظرفیت و نیز شرایط  پذیرش دانشجو جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه
  • بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‎‎دهد
  • بررسی وتصویب و سفارش تدوین متون درسی و کمک درسی و ارجاع آن به معاون آموزشی دانشگاه
  • بررسی تقاضای اعطاء بورس و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب