دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

برنامه راهبردی پژوهش درعلوم دندانپزشکی

 

رسالت

پشتیبانی ازفعالیتهای آموزشی وپژوهشی دانشکده 
 ارتقا کمی و کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه درعلوم دندانپزشکی
گسترش ارتباطات ملی و بین المللی در حوزه پژوهش
ایجاد بستر مناسب برای بهره گیری از فناوری های نوین در حوزه پژوهشهای دندانپزشکی
جذب و توسعه منابع ( انسانی، مالی )
بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشکده دندانپزشکی
جهت دهی تحقیقات در راستای تولید علم وارتباط با صنعت
توسعه ظرفیت نظام مدیریت اطلاعات و دانش سلامت
 

ارزشها

ارائه خدمات بهنگام ،دقیق وکامل به تمام مراجعان 
بکارگیری رویکردهای خلاق در ارائه خدمات وتهیه منابع علمی ازطریق بکارگیری فناوری های نوین 
بهبود مستمر خدمات وامکانات برای ارتقای جایگاه فعلی
 

چشم انداز

مابر آنیم تا از طریق پژوهش های کاربردی – بنیادی وقابلیت های موجود در راستای چشم انداز نقشه جامع علمی کشورموجبات گسترش علم و افزایش توان افراد در جهت ارتقا و حفظ سلامت بر پایه منابع انسانی و فناوری های نوین دندانپزشکی را فراهم آوریم و جز 5 دانشکده برترهمتراز باشیم.
 

اهداف

مجموعه سازی،سازماندهی واشاعه اطلاعات درراستای اهداف وفعالیتهای آموزشی وپژوهشی دانشکده
فراهم نمودن زمینه های تحقیق وپژوهش برای دانشجویان واعضای هیئت علمی
ایجاد فضای آموزشی وپژوهشی برای مراجعین به منظور ارتقا سطح علمی ودانش فنی آن 
شناسایی نیازهای اطلاعاتی وتسهیل دسترسی کاربران به امکانات ونیاز اطلاعاتی آنها
ایجاد انگیزه وترغیب دانشجویان درحوزه پژوهش
عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب