دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

دکتر زهرا هاشم زاده اصفهانی

متخصص پاتولوژی دهان وفک
مدیرگروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت
مرتبه علمی: استادیار


عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب