دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم

آیین عضویت، خدمات و وجین کتابخانه دانشکده دندانپزشکی کاشان

 

آیین نامه عضویت کتابخانه:

آئین نامه عضویت و خدمات در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.
عضویت در کتابخانه های دانشگاه تنها برای وابستگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعم از اعضاء هیات علمی ، کارکنان و دانشجویان امکان پذیر می باشد.
تبصره 1: اعضای نظام پزشکی حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی با ارائه کارت شناسایی پذیرش می گردند.
تبصره 2: پذیرش عضویت دانشجویان دیگر دانشگاهها تنها و با عقد قرارداد و تفاهم نامه و ارائه لیست از سوی آموزش دانشگاه مربوطه امکان پذیر می باشد.
تبصره 3: استفاده از منابع کتابخانه ای دانشگاه در محل کتابخانه برای کلیه افراد با ارائه کارت شناسایی معتبر آزاد می باشد.
تبصره 4: لیست مدارک مورد نیاز جهت عضویت در بخش پذیرش کتابخانه مرکزی درج گردیده است.
 

آئین نامه خدمات کتابخانه:

 
در راستای گسترش فرهنگ کتابخوانی و پژوهش در عرصه جامعه و دانشگاه، کتابخانه دانشکده دندانپزشکی آمادگی دارد که به کلیه متقاضیان خدمات لازم را ارائه نماید.
بنابراین این آئین نامه درصدد تسهیل ارتباط با کتابخانه دانشکده دندانپزشکی تدوین شده است.
  امانت گیرندگان و استفاده کنندگان از کتابخانه گروه های زیر هستند:
گروه اول: دانشجویان ؛
گروه دوم: اعضای هیئت علمی
گروه سوم: کارکنان رسمی و قرارادادی و نیروهای طرحی
 

آیین نامه وجین کتابخانه:

آئین نامه وجین در شورای پژوهشی دانشگاه مورخ 20/ 6/ 1397  مصوب شده است.
1-بررسی شرایط منابع کتابخانه جهت وجین در بازده زمانی حداکثر 5 سال و حداقل 1 سال توسط کمیته وجین منابع کتابخانه انجام می گردد.
2-کمیته وجین منابع شامل سه عضو شامل مسئول کتابخانه ، مسئول واحد خرید و سفارش کتب و مسئول میز امانت می باشد.
تبصره : برای کتابخانه های تابعه مسئول کتابخانه تابعه و مسئول میز امانت آن واحد به ترتیب فوق اضافه می گردد.
3-شرایط اولیه و لازم جهت اقدام وجین منابع به شکل زیر می باشد .
الف) فرسودگی کتاب به نحوی که قابل تعمیر و اصلاح نباشد.
ب) ویراش جدید از کتاب مورد نظر در کتابخانه موجود باشد.
ج) میزان استفاده از کتاب مورد نظر در 2 سال اخیر صفر باشد.
د) کتب مورد نظر جنبه تاریخی، فرهنگی نداشته و یا از مستندات سیر تحول علمی یک موضوع نباشد
و) خلاصه مقالات، کنگره ها و همایش ها شامل وجین نمی شود.
4- پس از تصمیم کمیته و تعیین کتب مورد وجین و انجام فرآیند مذکور در مورد کتب وجین شده اقدامات ذیل انجام می گردد .
الف) ارسال لیست کتب وجین به کتابخانه های مجاور و همکار جهت استفاده منابع مورد نیاز
ب) اهداء به کتابخانه های عمومی و آموزشگاهی جهت استفاده منابعی که جنبه خودآموز و یا اطلاعات عمومی دارند.
ج) برگزاری تمایشگاه جهت فروش کتب مذکور در محل کتابخانه دانشکاه
د) فروش مابقی به صورت ضایعات

فایل pdf آیین نامه

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب