امروز : 29 اردیبهشت 1403
EN
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
جهش تولید با مشارکت مردم
لیست اخبار صفحه :1
کارگاه آشنایی با نحوه طراحی و تحلیل آزمونهای چند گزینه (MCQ) ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

کارگاه آشنایی با نحوه طراحی و تحلیل آزمونهای چند گزینه (MCQ) ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده دندانپزشکی

کمیته توانمند سازی هیئت علمی دفتر توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی کاشان کارگاه آشنایی با نحوه طراحی و تحلیل آزمونهای چند گزینه (MCQ) را به صورت حضوری و مجازی برگزار میکند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو
تنظیمات قالب