9:43:04 AM 1400 / 04 / 01
 

        نماینده پژوهشی گروه های آموزشی

گروه پروتز-ترمیم: دکتر حنیف الله بخشی- دکتر آذین فرزاد

گروه پریو-جراحی: دکتر امیرسالار سید یاحسین- دکترمهتاب سادات هاشمی پور

گروه اطفال-اورتودنسی: دکتر علیرضا نورانی- دکتر آمنه تقدیسی

گروه اندو: دکترآزاده حصارخانی

گروه رادیو-بیماری ها-آسیب شناسی: دکترالهه قاسم زاده حسینی - دکتر فائزه میرجلیلی

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر