8:23:03 AM 1400 / 04 / 01
 

.از سوی ریاست محترم دانشگاه وبه پیشنهاد شماره 8969/16/1/29/پ مورخ 24/7/95 سرپرست دانشکده دندانپزشکی خانم دکتر زهرا هاشم زاده برای مدت یکسال به سمت مدیرگروه پاتولوژی - رادیولوژی - بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی منصوب گردیدند

 

 

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر