8:39:36 AM 1400 / 04 / 01
 

وقتی پوسیدگی دندان از مرز مینا و عاج میگذرد و عصب دندان را درگیر کند می بایست که عصب آلوده تخلیه شده و فضای داخلی دندان و ریشه ها با مواد مخصوص پر شوند و دندانی که عصب آن درگیر پوسیدگی شده باشد درد شدیدی دارد و باید درمان اورژانسی بگیرد.

مراقبت های پس از درمان ریشه

عصب درمانی - درمان ریشه دندان (RCT)

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر