9:26:45 AM 1400 / 04 / 01
 


 

اعضای شورای آموزشی دانشکده دندانپزشکی :

دکتر محمد مهدی دباغ  سرپرست دانشکده
دکتر آمنه تقدیسی معاون آموزشی دانشکده
دکتر زهرا هاشم زاده عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر الهه قاسم زاده عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر آمنه تقدیسی مدیر پژوهشی دانشکده
دکتر حنیف الله بخشی عضو هیئت علمی دانشکده
دکتر آزاده حصارخانی عضو هیئت علمی دانشکده
دکترامیر سالار  سید یا حسین عضو هیات علمی دانشکده
دکتر آذین فرزاد عضو هیات علمی دانشکده
دکتر غزاله دریاکناری عضو هیئت علمی دانشکده

 

الف- برنامهریزی جهت ایجاد زمینههای اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ میشود.

ب- تدوین و تصویب سیاست‌های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه

ج- بررسی و تصویب برنامهها و طرح‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه جهت تصویب نهایی

د- بررسی و تصویب طرحهای ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی دانشکده و ارجاع آن به شورای آموزشی دانشگاه

هـ- هماهنگی میان گروه‌های آموزشی در ارائه دروس مشترک .

و- اتخاذ تصمیمات اجرایی لازم برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده.

ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی آموزشی جدید و پیشنهاد آن به معاون آموزشی جهت طرح در هیأت ممیزه دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه.

ح- پیشنهاد ظرفیت و نیز شرایط  پذیرش دانشجو جهت ارائه به معاون آموزشی دانشگاه.

ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رییس دانشکده به شورا ارجاع می‎‎دهد.

ی- بررسی وتصویب و سفارش تدوین متون درسی و کمک درسی و ارجاع آن به معاون آموزشی دانشگاه

ک- بررسی تقاضای اعطاء بورس و پیشنهاد آن به معاون آموزشی دانشگاه

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر