9:56:38 AM 1400 / 04 / 01
 

 

  معیارهای  استعدادهای درخشان


 1. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر
 2. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 3. آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی وجشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی  
 4. آئین نامه ورود بدون آزمون دانشجویان ممتاز به مقاطع بالاتر
 5. آئین نامه احراز استعدادهای برتر ونخبگی  
 6. آئین نامه تسهیلات آموزشی - پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان  
 7. رهنمودهای مقام معظم رهبری در رابطه با استعدادهای درخشان
 8. قطعنامه گردهمایی استعدادهای درخشان دانشگاههای علوم پزشکی
 9. آئین نامه تسهیلات آموزشی پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان
 10. اصلاح ماده 3 آئین نامه  تسهیلات آموزشی , پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان
 11. بانک اطلاعاتی نخبگان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1388
 12. آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز واستعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 13. بیست وچهارمین جشنواره بین المللی  خوارزمی 
 14. دستورالعمل نحوه تخصیص امتیازات به ابداعات واختراعات واکتشافات
 15. راهنمای ثبت اختراعات در ایران
 16. آئین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان
 17. آئین نامه انتخاب دانشجوی پژوهشگر نمونه 
 18. تسهیلات  آموزشی - پژوهشی ورفاهی ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان 
 19. المپیادهای علمی دانشجویان علوم پزشکی
 20. آئین نامه آموزشی و پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان 93/5/27
 21. راهنمای اعطای جایزه های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال سال تحصیلی 96/97
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر