8:38:38 AM 1400 / 04 / 01
 

پایان نامه

ماده 69 ) پایان نامه بخشی از دوره دکتری عمومی دندانپزشکی است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد .

ماده 70 ) دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی باید پس از گذراندن 120 واحد درسی دوره دکتری عمومی دندانپزشکی ، تا یک سال واحد پایان نامه (1) خود را انتخاب و موضوع پایان نامه خود را به ثبت برسانند.

ماده 71 ) استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما و تائید گروه آموزشی مربوطه و تصویب شورای پژوهشی دانشکده مربوطه تعیین می گردد .

تبصره 1 : رتبه استاد راهنما حداقل استادیاری است . در موارد استثنایی با تائید شورای پژوهشی دانشکده می توان از اعضای هیات علمی مربی نیز به عنوان استاد راهنما استفاده نمود .

تبصره 2: در موارد خاص و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده به منظور انجام تحقیقات بین بخشی دانشجو می تواند بیش از یک استاد راهنما داشته باشد .

ماده 72) در صورت لزوم به پیشنهاد استاد راهنما یک نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان و محققان برجسته پس از تائید شورای پژوهشی دانشکده به عنوان استاد مشاور تعیین می شود .

تبصره : سقف تعداد پایان نامه های دوره دکتری عمومی دندانپزشکی که به طور همزمان توسط هر استاد راهنما هدایت می شوند از فرمول تقسیم تعداد کل دانشجویان ورودی در هر سال به تعداد کل اعضای هیات علمی دانشکده مربوطه ضرب در عدد 4 بدست می آید . در دانشکده هایی که تعداد اعضاء هیات علمی زیاد است و با فرمول فوق سقف پایان نامه هر عضو هیات علمی عد کمی خواهد شد . هر عضو هیات علمی بر اساس مرتبه دانشگاهی و با تصویب شورای پژوهشی دانشکده ، حداکثر 3 پایان نامه دانشجویان با سال ورودی یکسان را به طور همزمان می تواند راهنمایی نماید .

ماده 73 ) انتخاب موضوع پایان نامه بایستی به هدایت استاد راهنما باشد .

ماده 74) موضوع پایان نامه نباید تکراری باشد به این معنا که پایان نامه به عنوان مشابه یا متفاوت ولی محتوی یکسان در 5 سال اخیر در دانشگاه ذیربط گرفته نشده باشد .

تبصره : در موارد خاص و با نظر شورای پژوهشی دانشکده در موضوعاتی که ممکن است نیاز به تحقیق در کمتر از فاصله زمانی فوق باشد ، اخذ پایان نامه با عنوان و محتوای مشابه بلامانع است .

ماده 75 ) هر دانشجو باید یک موضوع را به عنوان پایان نامه انتخاب نماید .

تبصره :  انتخاب موضوع پایان نامه توسط گروهی از دانشجویان ( حداکثر 3 نفر) پس ازتائید استاد راهنما و تصویب شورای پژوهشی دانشکده به شرط رعایت موارد ذیل مجاز می باشد .

الف : حجم و اهمیت موضوع تحقیق با تعداد دانشجویان تناسب داشته باشد .

ب : تقسیم بندی موضوع تحقیق به گونه ای باشد که هر یک از دانشجویان ذیربط بتوانند انجام بخش مستقلی از پایان نامه را عهده دار شوند .

ماده 76) جهت ثبت موضوع پایان نامه باید مراحل زیر طی شود :

الف : بررسی انتخاب موضوع پایان نامه با هدایت استاد راهنما

ب: بررسی تکراری نبودن موضوع پایان نامه توسط معاونت پژوهشی دانشکده

ج : تصویب طرح پیشنهادی پایان نامه در گروه آموزشی مربوطه

د : ارائه طرح پیشنهادی پایان نامه از طرف گروه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت تصویب در شورای پژوهشی دانشکده

ه – ابلاغ مصوبه شورای پژوهشی دانشکده به استاد راهنما جهت پایان نامه

تبصره : فاصله زمان ثبت موضوع پایان نامه تا زمان دفاع آن نباید کمتر از یکسال باشد .

ماده 77 ) هر پایان نامه باید حاوی موارد زیر باشد :

الف : چکیده به زبان فارسی و انگلیسی ( اهمیت و زمینه کار ، مواد و روش ، نتایج و نتیجه گیری)

ب : مقدمه (دلایل اهمیت موضوع پژوهش ، اطلاعات کلی در زمینه پژوهش و اهداف پژوهش

ج :  بررسی متون

د : روش کار ( نوع پژوهش ، محیط و مواد پژوهش ، محیط و مواد پژوهش ، حجم نمونه و روش نمونه گیری ، روش جمع آوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها و انواع آزمون های آماری و مراحل انجام کار)

ز: نتایج ( استفاده از آزمون های آماری ، جداول ، نمودارها و بیان نتایج )

و : بحث و نتیجه گیری 0 بررسی نتایج حاصله ، مقایسه نتایج با سایر مطالعات ، بررسی علت تفاوت نتایج پژوهش با سایر مطالعات ، بررسی نقایص و محدودیت های پژوهش ، نتیجه گیری نهایی و ارائه پیشنهادات )

ه : مراجع

ماده 78) نگارش پایان نامه به زبان انگلیسی بلامانع می باشد ولی لازم است علاوه بر چکیده به زبان انگلیسی ، چکیده به زبان فارسی نیز داشته باشد .

ماده 79 ) هیات داوران که مسئولیت تصمیم گیری نهایی در مورد پایان نامه ها  را بر عهده دارند از اعضای زیر تشکیل می شود :

1 –استاد یا استادان راهنما

2 –استاد مشاور ( در صورت وجود)

3 –نماینده معاون پژوهشی دانشکده

4 –نماینده معاون آموزشی دانشکده از گروه مرتبط با پایان نامه

5 –یک عضو از اعضای هیات علمی یا محققان ، متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشی مربوطه

تبصره : مرتبه علمی استاد راهنما و اعضای هیات علمی باید حداقل استادیاری باشد ، در شرایط خاص پس از تائید شورای پژوهشی دانشکده می تواند مربی باشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحبنظران داشتن مدرک دکتری تخصصی الزامی است .

ماده 80 ) ارزشیابی پایان نامه ها توسط هیات داوران در مقیاس نمره گذاری از صفر تا بیست صورت می گیرد و با توجه به نمرات مربوط به چهار درجه بشرح ذیل متمایز می شوند .

 عالی                                          پایان نامه های با نمره 19 تا 20

  بسیار خوب                                 پایان نامه های با نمره 17 تا 99/18

 خوب                                         پایان نامه های با نمره 14 تا 99/16

 غیر قابل قبول                              پایان نامه های با نمره کمتر از 14

تبصره :  پایان نامه هایی می توانند درجه عالی را کسب نمایند که در یکی از مجلات علمی معتبر داخل یا خارج از کشور به صورت مقاله چاپ شده و یا اخذ پذیرش چاپ را در این مجلات ارائه نمایند . بدیهی است که ارائه مقاله و یا اخذ پذیرش چاپ مقاله باید قبل از دفاع از پایان نامه و تعیین نمره نهایی صورت گیرد .

ماده 81) کلیه دانشجویان موظف به دفاع از پایان نامه خود در آخرین نیمسال تحصیلی می باشند و چنانچه دانشجو در چهار چوب سنوات مجاز تحصیلی نتواند از پایان نامه خود دفاع و نمره قبولی کسب نماید ، علی رغم اینکه کلیه واحدهای درسی دوره آموزشی مربوطه را با موفقیت گذرانده باشد ، اخراج خواهد شد .

ماده 82) تعداد واحدها و نمره پایان نامه در آخرین نیمسال تحصیلی ثبت می شود ودانشجو از رعایت حداکثر واحدهای مجاز در آخرین نیمسال تحصیلی معاف است .

ماده 83) زمان فارغ التحصیلی دانشجو ، زمانی ست که تمامی واحدهای درسی خود از جمله پایان نامه را گذرانده باشد ( هرکدام که موخر باشد)

ماده 84) کلیه حقوق مکتسب از پایان نامه متعلق به دانشگاه است .

ماده 85 ) یک نسخه از خلاصه هر پایان نامه می بایست به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت متبوع جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به دیگر مراکز ارسال گردد .

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر