10:01:35 AM 1400 / 04 / 01
 

 

روش انجام خدمات ( فرآیند ) ویژه دانشکده  دندانپزشکی  دانشگاه علوم پزشکی کاشان :

ویژه دانشجویان:

فرآیند ثبت نام دانشجویان جدیدالورود
 
فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
 
فرآیند حذف واضافه
  فرآیند حذف اضطراری
  فرآیند انتقال دائم
  فرآیند مرخصی تحصیلی
  فرآیند میهمانی در دیگر دانشگاه
  فرآیند تسویه حساب
فرایند انصراف از تحصیل
  فرآیند تایید گواهی پزشکی در امتحانات پایان ترم
فرآیند تغییر رشته
  فرآیند اعتراض به نمره در برنامه سماء
چارت دروس علوم پایه رشته دندانپزشکی
  فرآیند مشاهده نمرات
  فرآیند ثبت نمره
  فرآیند برگزاری امتحانات
  فرایند پرینت کارت ورود به جلسه
  فرایند دریافت وجستجوی مقالات تخصصی فارسی و انگلیسی
فرآیندافزایش سقف فعالیت پری کلینیک ولابراتوار وساختمان جدید
فرایند ثبت نام وتطبیق واحد دانشجویان انتقالی از خارج (مازاد)
شرایط وفرآیند گردش کار اجرایی استفاده از آئین نامه وتسهیلات ویژه استعدادهای درخشان 
فرآیند اعتراض به نمرات پایان ترم دروس علوم پایه و بالینی

فرآیند ارائه دروس عملی بالینی در دانشکده دندانپزشکی
فرایند معرفی به استاد در دانشکده دندانپزشکی
فرایند شرکت در آزمون علوم پایه
فرآیند آموزش مهارتهای لابراتواری وپروسیجرال در دروس کارگاهی پری کلینیک دندانپزشکی
فرایند بررسی وتصویب پروپوزال پایان نامه ها
فرایند ارائه طرح تحقیقاتی
فرایند ارائه پروپوزال در قالب طرح تحقیقاتی

 

ویژه کارکنان:

فرآیند ورود اطلاعات به سامانه کارمند ایران - شماره یک
 
فرآیند ورود اطلاعات به سامانه کارمند ایران -شماره دو ویژه کارکنانی که نام کاربری ورمز عبور خود را فراموش نموده اند
 
فرآیندورود اطلاعات به سامانه کارمند ایران - شماره سه ویژه کارکنانی که برای اولین بار اطلاعات خود را به سامانه وارد می نمایند
فرآیند نحوه نظارت بر تردد کارکنان توسط عوامل نگهبانی واحدهای دانشگاه
فرآیند پذیرش در کلینیک ویژه تخصصی دندانپزشکی
فرآیند درخواست نرم افزار

 
 
ویژه بخش های درمانی:
 

فرآیند پذیرش وارائه خدمات به بیمار در بخش پروتز کامل
فرآیند کاری بخش تشخیص بیماریهای دهان ودندان
فرآیند کاری بخش جراحی
فرایند کاری بخش پریو
فرایند کاری بخش کودکان
فرایند کاری دانشجو در بخش کودکان
فرآیند کاری بیماران در بخش کودکان


 

 


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر