8:15:58 AM 1400 / 04 / 01
 

فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

1- مراجعه دانشجو به اداره آموزش دانشکده و دریافت فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل

2- بررسی درخواست توسط کارشناس اداره آموزش دانشکده و تایپ فرم درخواست

3- ارجاع به معاون آموزشی دانشکده جهت تأیید

4- ارجاع به دبیرخانه دانشکده جهت ارسال فرم درخواست به دبیرخانه معاونت آموزشی دانشگاه

5-  ارجاع به مدیر امورآموزشی دانشگاه جهت امضاء

6-  ارجاع به دبیرخانه دانشکده

7- مهرنمودن گواهی اشتغال به تحصیل و تحویل فرم به دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده

فرآیند (روش انجام ) صدور گواهی اشتغال به تحصیل

  درخواست گواهی اشتغال به تحصیل 24 ساعت قبل می باید به اداره آموزش دانشکده تحویل شود.

  جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان برای اداره راهنمایی و رانندگی الصاق عکس دانشجو و  داشتن کد نظام وظیفه برای دانشجویان ذکور الزامی است.

ضوابط صدورگواهی اشتغال به تحصیل

 دانشجویان برای دریافت گواهی اشتغال به تحصیل در موارد زیر به آموزش دانشکده خود مراجعه نمایند:
اداره راهنمایی و رانندگی برای اخذ گواهینامه
محل اشتغال پدر یا مار برای اخذ تسهیلات دانشجویی
اداره دارایی برای اخذ معافیت مالیاتی
اداره ثبت اسناد و املاک
اداره ثبت احوال برای انجام امور سجلی
اداره بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی
مراکز تحقیقاتی برای انجام امور پایان نامه یا کار تحقیقاتی ( با امضای رئیس محترم دانشکده)
گواهی جهت تکمیل پرونده پدر، مادر، همسر، برادر، یا خواهر در ادارات و سازمانهای مختلف
گواهی جهت ارائه به بانکها با ذکر این نکته که صدور گواهی فقط جهت اطلاع صورت گرفته و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در قبال بازپرداخت وام ندارد.
در سایر موارد، دانشجویان برای دریافت گواهی می بایست به آموزش کل مراجعه نمایند تا در صورت نداشتن منع قانونی اقدام لازم بعمل آید.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر