10:16:03 AM 1400 / 04 / 01
 

 

 
  مدیر گروه  اندودانتیکس دانشکده دندانپزشکی


نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوط

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر